Ceny prenájmu

Nájomné je v predmetných priestoroch stanovené za cenu schválenú uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy č. 396/2008 a v súlade s VZN č. 241 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trnava v platnom znení (ďalej len „VZN“). V zmysle príkazu primátora č.9/2014 k určovaniu výšky za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava pre obdobie od 01.07.2014 do 30.06.2015 sú stanovené minimálne sadzby nájomného za m2 nasledovne:

Pre nebytové priestory v nových objektoch areálu TTIP  (MPaTP) :

-         52,30 eur/m2/rok za užívanie priestorov určených na administratívne účely

-         24,07 eur/m2/rok za užívanie priestorov určených na výrobné účely

-         45,33 eur/m2/rok za užívanie priestorov určených na skladovo -logistické účely

-         17,44  eur/m2/rok za užívanie verejných priestorov

-         5,25  eur/m2/rok za užívanie terasy

-         17,11 eur/m2/rok za užívanie parkovacích miest

-         24,39 eur/m2/rok za užívanie priestorov určených na prevádzkovanie občerstvovacích a jedálenských služieb.

 

Pre nebytové priestory v pôvodných objektoch areálu TTIP :

-         38,25 eur/m2/rok za užívanie kancelárskych priestorov

-         42,86 eur/m2/rok za užívanie garáží

-         42,86 eur/m2/rok  za užívanie dielní a skladov

-         17,11 eur/m2/rok  za užívanie ostatných priestorov

-         17,11 eur/m2/eur za užívanie vonkajších priestorov

-         4,22  eur/m2/eur pozemok na výstavbu

V cene prenájmu nie je zahrnutá spotreba elektrickej energie, vykurovanie, vodné a stočné, odvoz odpadu, strážna a recepčná služba, upratovanie a ďalšie prináležiace služby.

Poplatky za spotrebované energie a poskytované služby sú hradené na základe odpočtu meracích zariadení, pomerovým podielom k užívanej ploche resp. podľa počtu zamestnancov  špecificky podľa charakteru služby.

 

Výmera spoločných priestorov je vypočítavaná ako pomerová časť k prenajatým priestorom nájomcu.