Služby

Mesto Trnava zabezpečuje prevádzku parku a s tým spojenú údržbu priemyselného areálu prostredníctvom Odboru priemyselného parku a inovačných procesov, ktorý dnes ponúka investorom nasledovné služby podľa požiadaviek klienta a na základe zmluvnej dohody:

- prenájom administratívnych a výrobných priestorov,

- prenájom skladovacích a parkovacích priestorov,

- sprostredkovanie informačno-komunikačných technológií poskytovaných v areáli (telefón, internet)

- dodávku tepla a teplej úžitkovej vody,

- dodávku studenej vody,

- odvod odpadových vôd,

- odvod zrážkových vôd,

- dodávku elektrickej energie do spoločných častí a spoločných zariadení

- odvoz odpadu,

- prevádzku, opravy a údržbu výťahov,

- údržbu zelene v areáli,

- údržba vnútro-areálových komunikácií,

- upratovacie práce,

- firemné stravovanie v bufetových priestoroch areálu,

- dezinfekciu, deratizáciu a dezinsekciu areálu,

- verejné osvetlenie v areáli,

- bezpečnostnú a informačnú službu (centrálna vrátnica, dve recepcie v administratívnych budovách),

- údržbu oplotenia areálu priemyselného parku,

- požiarnu ochranu a bezpečnosť zdravia pri práci,

- prevádzkovanie a údržbu osvetlenia miestnych komunikácií v areáli,

- prevádzkovanie a údržbu kamerového systému,

- revízie ostatných technických zariadení a preventívnu údržbu (výťahy, klimatizácia,…),

- administratívne a odborné služby (telekomunikačné, , preberanie pošty),

- marketingové aktivity (výstavy, prezentácie).